Logo letter
LOGO1

Krátkodobé brigády

Práce na pár hodin

Hledej a nabízej záskok do práce

Poslední aktualizace Podmínek: 25.09.2017

registration
LOGO1

Hlášení o chybách

Každý Uživatel je oprávněn informovat Správce o případných problémech a chybách Serveru prostřednictvím našich kontaktů

Obnovení, změna variace či prodloužení registrace

Uživatel, kterému se blíží ukončení platnosti jeho registrace, si může písemnou či elektronickou formou zažádat o prodloužení jeho registrace. Takové prodloužení pak rovněž podléhá pravidlům a Podmínkám registrace. Uživatel si může zvolit i jinou dostupnou variaci registrace, než využíval v předchozí době své registrace. V případě prodloužení či změně variace registrace se jeho registrační období započítává od data evidence platby jeho registračního poplatku na platebním účtu Správce, po dobu dle zvolené variace registrace, avšak vždy k datu 30. dne v měsíci, na nějž připadá vypršení platnosti zvolené variace registrace, bez ohledu na případnou platnost registrace z předchozího období, není li písemně či elektronicky (předem) se Správcem dohodnuto jinak, a registrační poplatek z předchozího období se Uživateli finančně ani jinak nedorovnává. 

Uživatel není povinen udržovat svou registraci aktivní či ji prodlužovat, a svou registraci může kdykoliv vypovědět a zažádat o odstranění jeho profilu - Uživatelské vizitky - písemně či elektronicky prostřednictvím našich kontaktů. V takovém případě Uživatel odstraněním profilu a ukončením registrace přichází o přístup k uzamčeným rubrikám a svou registraci a její výhody. Obnovení registrace je však umožňováno pouze takovým Uživatelům, v jejichž případě se jednalo o pouhého vypršení platnosti registrace. Obnovení registrace se provádí novou Registrací Uživatele a vztahují se na ni a Člena stejné Podmínky a postupy, jako na novou Registraci nového Člena.

Ukončení registrace může být automatické po vypršení lhůty platnosti dané registrace (nebyla li daná registrace daným Uživatelem prodloužena), ze strany Uživatele, který o zrušení své registrace požádal Správce písemnou či elektronickou formou prostřednictvím našich kontaktů, nebo také ze strany Správce, který bude informován o Uživatelově nevhodném využívání Serveru jinými Uživateli či nabude-li Správce přesvědčení, že se daný Uživatel dopustil hrubého porušení těchto Podmínek. V takovém případě Uživatel odstraněním jeho profilu a ukončením registrace přichází o přístup k uzamčeným rubrikám, o svou registraci i její výhody.

V případě neoprávněného Nahlášení Uživatele jiným Uživatelem se riziku omezení či zabránění přístupu na Server - zrušení registrace a vyloučení - vystavuje Uživatel, který takové neoprávněné či nedostatečně prokázané Nahlášení provedl. Je tedy v zájmu každého Uživatele, aby zvážil Nahlášení Uživatele Správci pečlivě. Obnovení registrace je však umožňováno pouze takovým Uživatelům, v jejichž případě se jednalo o pouhého vypršení platnosti registrace. Obnovení registrace se provádí novou Registrací Uživatele a vztahují se na něj stejné Podmínky a postupy, jako na novou Registraci nového Uživatele.

Uživatelské profily

Každému registrovanému Uživateli náleží Uživatelský Profil neboli Vizitka Uživatele, která jej představuje ostatním. Uživatelská vizitka je vytvořena automaticky při schválení Uživatele a zahrnuje tyto jiným Uživatelům viditelné údaje: Uživatelské jméno, které jste použili při registraci, Uživatelský email, který jste použili při registraci. Každému Uživateli tedy doporučujeme, aby z důvodu maximálně možné ochrany Osobních údajů Uživatele svou Uživatelskou vizitku přizpůsobil svým zájmům a potřebám. Správce nijak nezodpovídá za tímto vzniklé případné škody či porušení Ochrany osobních údajů! Souhlasem Uživatele s těmito Podmínkami Uživatel - potvrzuje, že je obeznámen s případnými riziky, které mohou vzniknout důsledkem jeho ponechání si automaticky nastaveného Uživatelského profilu - vizitky - tedy bez úprav, že byl Správcem a přijetím Podmínek Serveru na tyto skutečnosti a rizika upozorněn, a sám za ně plně zodpovídá.

 

Úpravy a nastavení Profilu - Uživatelské vizitky - provádí sám Uživatel, manuálně a online, po přihlášení se Uživatele do svého účtu přes Server či Propojený server:

1) Přihlásíte se svými přihlašovacími údaji

2) Vstupte do rubriky 'Vizitky Členů'

3) V pravém horním rohu kliknete na ikonku svého Profilu (panáček), a poté na 'Můj Profil' --> otevře se Vaše vizitka

4) Klikněte na zvýrazněný rámeček 'EDIT PROFILE'

5) Přizpůsobte si Vizitku a nezapomeňte potvrdit 'CONFIRM'

Vizitka pak umožňuje i další intuitivní nastavení.

Zpoplatněnou Registrací Uživatele se rozumí nárok Uživatele k využívání speciálních (uzamčených) rubrik Serveru. Tento nárok získává takový Uživatel, který je starší 16 let, provedl kroky pro registraci Uživatele na Serveru prostřednictvím příslušného formuláře, uhradil náležitý registrační poplatek (dle variace registrace - registračního období), souhlasí se zněním Podmínek bez výhrad a dodržuje je. Registračním poplatkem se rozumí finanční obnos, který se hradí při registraci Uživatele za účelem získání registrace a jejích nabízených výhod. Registrační poplatky jsou rozděleny do nabízených cenových variací dle doby platnosti registrace. Tyto poplatky jsou nevratné. Správce je oprávněn stanovit, měnit i rušit tyto registrační poplatky, stejně tak naložit s financemi nabytými z registračních poplatků dle svého uvážení. Výše registračních poplatků a náležitá doba trvání registrace (dále jen registrační období) se může kdykoliv měnit. V případě takovýchto změn se změny vztahují na nové či prodloužené registraci, nikoliv na stávající.

Registrace se jako její registrační období započítává od data evidence platby dané registrace na platebním účtu Správce, po dobu dle zvolené variace registrace, avšak vždy k datu 30. dne v měsíci, na nějž připadá vypršení platnosti zvolené variace registrace. 

Správce je oprávněn sledovat údaje z profilu služeb Serveru jednotlivých Uživatelů pro statistické účely. Je oprávněn informovat Propojené servery o statistických údajích týkajících se uživatelů služeb Serveru. Je oprávněn tyto informace zveřejňovat. Tyto sestavy nebudou obsahovat žádné údaje, na základě kterých by mohl být Uživatel kontaktován bez jeho předchozího požadavku nebo popř. identifikován. Uživatel služeb Serveru s tímto výslovně souhlasí.

Na tomto Serveru mohou být zobrazovány i reklamy poskytované reklamními společnostmi třetí strany. Uživatel bere na vědomí, že třetí strany mohou používat údaje o návštěvách uživatele na tomto nebo jiných serverech k poskytování reklam na zboží a služby třetích stran.

Nahlášení Uživatele

Každý Uživatel, který nejedná v zájmu Serveru (mezi taková jednání patří například : upravovat, distribuovat, předávat, kopírovat, zobrazovat, provádět, reprodukovat, publikovat, licencovat, shromažďovat, převádět nebo prodávat jakékoli informace, software, produkty, kontakty, nebo služby získané ze služeb Serveru ani z nich vytvářet odvozená díla (výjimku tvoří pouze takové informace a případy, kdy je Serverem nabízené sdílení na sociálních sítích v nabídce Serveru) či jinak nedodržuje Podmínky Serveru, se vystavuje riziku Nahlášení Správci. Takovému Uživateli je Správce oprávněn bez předchozího upozornění omezit či zabránit přístup na Server, a to s okamžitou platností, bez nároku na vrácení registračního poplatku. Každý Uživatel je oprávněn nahlásit jiného Uživatele či upozornit Správce na prokazatelně nevhodné využívání Serveru konkrétním Uživatelem a nevhodné chování jiného Uživatele, a to prostřednictvím našich kontaktů.

Ochrana osobních údajů se řídí chorvatským zákonem o ochraně osobních údajů. Vaše osobní údaje používáme proto, abychom Vám mohli poskytnout služby, o které máte zájem. Respektujeme Vaše soukromí a snažíme se množství těchto dat minimalizovat na ta nejnutnější a chráníme je před zneužitím. Naše práce s osobními daty plně podléhá zákonným normám, zejména zákonu o ochraně osobních údajů. Údaje o Vašich platbách, dodatcích mají rovněž důvěrný charakter a podléhají stejným bezpečnostním pravidlům, jako práce s osobními údaji. Všechna data, která od Vás získáme, maximálně chráníme před jejich možným zneužitím. Za určitých okolností jsme však nuceni sdílet takové informace s třetími stranami, např. zástupci poskytovatele, třetí strany zajišťující platební styk, které obdrží nezbytné minimum informací, potřebné pro bezproblémové vyřízení konkrétní platby a slouží pouze ke  kvalitnímu poskytování našich služeb a dodržují veškerá další příslušná opatření pro zajištění důvěrných informací.

 

„Osobní údaje“ jsou údaje, které nám poskytnete a které Vás osobně identifikují (jméno a příjmení, adresa, tel. kontakt, e-mail, př. další údaje z Vašich kopií dokumentů). Tyto údaje mohou být Uživatelem poskytnuty výhradně proto, abychom mohli zaúčtovat Vaši platbu za registraci, zkvalitnit tak služby Serveru, popř. zodpovědět Vaše dotazy. Uživatel rovněž bere na vědomí, že Data, která dobrovolně poskytne do diskuzních fór, vygenerovaných formulářů nebo jiných automaticky generovaných stránek mohou být použita třetí osobou. Správce však nenese žádnou odpovědnost za případné neoprávněné zásahy třetích osob, v důsledku nichž tyto osoby získají přístup k datům jednotlivých uživatelů anebo k jejich účtům anebo k příslušné databázi Správce či jeho partnerů využívajících služeb Serveru a tyto údaje neoprávněně použijí, využijí, zneužijí nebo je zpřístupní třetím osobám. Uživatel prohlašuje, že si je v této souvislosti vědom rizik pro něho vyplývajících z výše uvedených neoprávněných zásahů třetích osob. Správce je oprávněn odtajnit údaje uživatele Serveru, bude-li to nezbytné z hlediska dodržení zákona nebo v rámci soudních či správních řízení vedených se Správcem, nebo proti Správci; popř. Uživateli, aby byla chráněna či bráněna práva Správce nebo provozovatelů Propojených serverů; nebo aby za daných podmínek byla chráněna osobní bezpečnost uživatelů Serveru, poskytovaných v rámci tohoto Serveru nebo třetích osob. 

Odesláním jakékoliv registrace, dotazu, formuláře, dokumentu prostřednictvím pošty (i elektronické) či webových stránek Uživatel souhlasí se zpracováním osobních údajů, které jste poskytl(a) ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů za účelem využívání služeb Serveru, a to na dobu nezbytně nutnou, maximálně však po dobu 72 měsíců. Tento souhlas odesílatele zahrnuje i případné zpracování osobních údajů třetími stranami za účelem zpracování nabídky. Prosím, mějte na paměti, že Vaše takto zasílané registrace, dotazy, formuláře, dokumenty zasíláte prostřednictvím internetových sítí, tudíž ochranu Vámi zaslaných dat tak nemůže být nikdy stoprocentně zaručen. Bohužel tedy, ani námi.

Neschvalujeme taková jednání, která by mohla Server či Správce, popř. členy Serveru jakkoliv poškodit. Mezi taková jednání patří : vulgární, erotické, rasistické či jinak nevhodné vystupování - vyjadřování se, psaní obsahově i jinak nevhodných komentářů, upravovat, distribuovat, předávat, kopírovat, zobrazovat, provádět, reprodukovat, publikovat, licencovat, shromažďovat, převádět nebo prodávat jakékoli informace, software, produkty, kontakty, nebo služby získané ze služeb Serveru ani z nich vytvářet odvozená díla (výjimku tvoří pouze takové informace a případy, kdy je Serverem nabízené sdílení na sociálních sítích v nabídce Serveru). Uživatel není oprávněn využívat služeb Serveru k jakýmkoli účelům odporujícím zákonům nebo těmto Podmínkám. Uživatel nesmí Server využívat způsobem, který by mohl poškodit, znemožnit, přetížit nebo zhoršit funkci serverů provozovaných Správcem. Každý Uživatel se rovněž zavazuje k řádnému dodržování těchto Podmínek, dále pak také k čestnému a slušnému jednání a vyjadřování se na Serveru (např. v příspěvcích, komentářích atp.), V opačném případě se Uživatel vystavuje riziku zabránění přístupu bez nároku na vrácení registračního poplatku či finanční dorovnání, případně i jiným postihům dle zákona.

Správce neodpovídá za činnost uživatelů služeb Serveru ani za způsob jakým služby Serveru využívají. Správce nenese žádnou odpovědnost za případné zneužití služeb Serveru uživateli či třetími osobami. Správce nenese žádnou odpovědnost za škody, které by uživateli nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním služeb Serveru. Neodpovídá za škody, které by uživatelům nebo třetím osobám vznikly v důsledku nemožnosti využívání služeb Serveru nebo v přímé či nepřímé souvislosti s touto skutečností. 

Správce je oprávněn bez souhlasu Uživatelů, bez předchozího oznámení a bez udání důvodu služby Serveru upravovat nebo inovovat, popř. zrušit Server a jím poskytované služby. Uživatelům v takovém případě nevzniká žádný nárok. 

Správce Serveru (př. asistent v jeho zastoupení) je oprávněn odesílat potencionálním či registrovaným členům, jakožto i uživatelům Serveru, či takovým uživatelům, kteří v minulosti využili libovolného kontaktu přes Server BRIGOJOB (popř.i propojené Servery Správce) zprávy formou elektronické pošty, SMS nebo MMS, jimiž uživatel dostává požadované informace. Správce je rovněž oprávněn elektronickou poštou informovat členy či uživatele (popř. také bývalé členy) o službách Serveru, funkcích, provozu, novinkách ajn.

Uživatel tímto vyslovuje souhlas s tím, že služby Serveru mohou zahrnovat propojení na jiné webové Servery a Servery třetích stran (dále jen Propojené servery třetích stran). Propojené servery třetích stran nejsou kontrolovány správcem a tento není zodpovědný za obsah žádného propojeného serveru, ani za obsah žádného propojení obsaženého na stránkách Propojených serverů třetích stran, ani za žádné změny či aktualizace těchto Propojených serverů. Správce není zodpovědný za webcasting ani za žádnou jinou formu přenosu přijatého od jakéhokoli Propojeného serveru třetích stran. Zahrnutí těchto propojení do služeb Serveru neznamená, že by Správce schvaloval obsah těchto serverů nebo byl v jakémkoli spojení s jejich provozovateli. Uživatel nese odpovědnost za to, že se seznámil s podmínkami, za kterých je možné tyto servery používat a je odpovědný za dodržování těchto podmínek.

Provozovatel Serveru je oprávněným správcem internetové stránky BRIGOJOB (dále jen Server či  BRIGOJOB provozován ALIBRA,Z.B. Croatia), který je určen pro osoby starší 16 let. V rámci provozu tohoto Serveru poskytuje Správce služby, které umožňují uživatelům vkládat na Server textové, obrazové a zvukové informace (dále jen Data). Služby Serveru umožňují tyto informace zobrazovat, zasílat, přehrávat, mazat nebo s nimi jinak dále pracovat. Při používání jednotlivých služeb a produktů může BRIGOJOB využívat nabízených služeb propojených serverů. Server usnadňuje Uživateli i přístup na další servery provozované Správcem.

Uživatelem služeb Serveru je každá osoba, která Server používá, při využívání služeb tohoto Serveru přistoupila k těmto Podmínkám; nebo každá osoba, která se v souladu s těmito Podmínkami zaregistruje a/nebo se již zaregistrovala na BRIGOJOB za účelem nabídky a poptávky pracovních příležitostí. BRIGOJOB je oprávněn kdykoli měnit ustanovení těchto Podmínek. Změna podmínek je platná a účinná okamžikem zveřejnění znění Podmínek na https://brigojob.puzl.com/. Je v zájmu každého Uživatele, aby průběžně sledoval znění Podmínek. Uživatel by se měl ve svém zájmu pravidelně seznamovat s aktuálním zněním Podmínek a jejich změnami. Bude-li pokračovat ve využívání Serveru po provedení těchto změn v Podmínkách, má se za to, že novému znění Podmínek plně rozumí a s provedenými změnami Podmínek bez výhrad souhlasí.

Podmínky BRIGOJOB a využívání serveru

(dále jen Podmínky)


 

Podmínky

Copyright 2017 BRIGOJOBby ALIBRA,Z.B., Croatia